Croeso i Landysul a Phont-Tyweli

Llandysul yw'r dref fwyaf deheuol yng Ngheredigion, ag Afon Teifi sy'n ffurfio ffin ddeheuol. Ar y lan gyferbyn, Pont-Tyweli yw pentrefi mwyaf gogleddol Sir Gaerfyrddin.. Er mae ffin y Sir sydd yn gwahanu ddau anheddiad, yr afon Teifi sydd yn ymuno nhw fel un gymuned.
 

Ymweliad â Llandysul a Phont-Tyweli

Mae Llandysul a Phont-Tyweli wrth galon Dyffryn Teifi,ac yn  enwog ar gyfer pysgota, chwaraeon dŵr, ac ar gyfer cerdded.  Drebyniodd Llandysul a Phont-Tyweli statws Croeso i Gerddwyr  yn 2009.  Ceir gwestai, llefydd gwely a brecwast  a bythynod  hunanddarpar  yn lleol ac o amgylch Llandysul.  Yr ydym o fewn cyrraedd hawdd i'r traethau Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.
 

Busnesau Llandysul a Phont-Tyweli

Mae ein stryd fawr yn llawer tawelach nag yr arferai fod.  Fodd bynnag, mae gennym gasgliad gwych o siopau diddorol, caffis, crefftwyr, a busnesau sy'n hanfodol i'n heconomi leol.  Prynwch yn lleol!  Os hoffech i'ch busnes ymddangos ar y wefan, ewch i'r Ffurflen Gyswllt Cyfeiriadur Busnes.  Mae Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ynghyd ar Grŵp Busnes yn croesawu holl aelodau ein cymuned fusnes ac ar hyn o bryd yn cyfarfod ar-lein unwaith y mis ac yn rhannu amser busnes gydag amser gwirfoddoli i wneud newid cadarnhaol i'n cymuned. Am fwy o wybodaeth ebostio info@dolenteifi.org.uk.

 

Bod yn rhan o'r Gymuned

Mae'r gymuned yn weithgar iawn a gallwch ymuno â gwahanol glybiau, a chymdeithasau, cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau chwaraeon, ymuno â grwpiau celf, a grwpiau canu. Os oes gennych amser rhydd ac eisiau bod yn rhan annatod o'r gymuned, mae digon o gyfleoedd i wirfoddoli i helpu gydag unrhyw beth o'r carnifal blynyddol i stiwardio yn y Triathlon, i yrru'r bws cymunedol. Mae yna rywbeth i'w gael i bob oedran a gallu.   Os hoffech i'ch sefydliad ymddangos ar y wefan, ewch i'r ffurflen gyswllt.
 

Gweithgareddau Ieuenctid

Dyfodol ein cymuned yw ein hieuenctid ac mae llawer o weithgareddau yn y gymuned o Sgowtio i Chwaraeon, yn ogystal â dau glwb ieuenctid. Ein hysgol ni yw Ysgol Bro Teifi sy'n darparu ar gyfer plant o oedran meithrin hyd at Safon Uwch ac fe'i hagorwyd yn 2016. Hwn oedd yr ysgol syth-drwyddo cyfrwng-Cymraeg gyntaf.

Rydym yn falch iawn o'n cymuned, mae'n lle gwych i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.
 

Neges diolgelu Cymru


Be' Sy 'Mlaen?

19/05/2021: Chwarae corfforol yn yr awyr agored gyda Canolfan Teuluol Llandysul

Canolfan Deuluol Llandysul logoGemau, caneuon a cherdded gyda’n gilydd ym Mharc Llandysul i blant 18 misoedd i 4 oed.
Pob dydd Mercher 1...

Darllen mwy...

22/05/2021: Taith mis Mai taith Cwmgyfeile

Llandyslul and Pont-Tyweli Walkers are Welcome logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli

Dydd Sadwrn 22 Mai 2021, 10yb.
MAE ARCHEBU'N HANFODOL Uchafswm 12...

Darllen mwy...

26/05/2021: Chwarae corfforol yn yr awyr agored gyda Canolfan Teuluol Llandysul

Canolfan Deuluol Llandysul logoGemau, caneuon a cherdded gyda’n gilydd ym Mharc Llandysul i blant 18 misoedd i 4 oed.
Pob dydd Mercher 1...

Darllen mwy...

26/05/2021: Mae'r Pwerdy yn ailagor

Mae'r Pwerdy yn ailagor ar ol bod ar gau am 2 flynedd ers y llifogydd. Rydym yn dathlu gyda Thy Agored am brynhawn ar Fai 26ain o 2-6 y...

Darllen mwy...

31/05/2021: Cystadleuaeth Yr Ardd

Ni angen ich help!!!
Ydych chi’n greadigol??
Mae angen Logo a Masgot arnom!
A'i chi yw’r person i ddylunio'r rhain??
Prosiect newydd cyffrous yw Yr Ardd, a’i bwrpas yw creu ardal gymunedol groesawgar a saff, lle gallwn ddod at ein gilydd i dyfu pob math oblanhigion ac i gymdeithasu yn yr awyr agored yn ardal Llandysul a Phontweli...

Darllen mwy...

Ewch i'r tudalen Be' Sy 'Maen ar gyfer pob digwyddiad


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page