Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Hid y gwanwyn yn nyfnder y wlad -  O Goedybyn i  Henllan

Dydd Sadwrn 23 Mawrth 2024, 10am

Bws yn gadael maes parcio Llandysul am 10yb.
Wrth ddod oddi ar y bws yn Neuadd Gymunedol Coedybryn, SA44 5JL (///rhamantu.clytiog.tanllyd)
rydym wedyn yn dilyn llwybr gwledig coetir heb ei ddifetha, gan fynd heibio i Eglwys hardd Sant Cynllo . Parhau bron yn gyfan gwbl ar lwybrau troed a lonydd gwyrdd hynafol ger Aberbanc a Henllan.
 
7½ milltir Taith gerdded gymedrol. Caeau / coedydd ac yn agos at nentydd ac afon Teifi - esgidiau/dillad addas - gallai'r tir fod yn wlyb. Mae camfeydd ar y daith. Dewch â’ch picnic a’ch diodydd, byddwn yn cael cinio ar y ffordd.
 
Rydym yn gorffen yng  “Celteg Winery” Henllan  tua 2pm / 2.30pm, lle mae te prynhawn (neu win!), cacen a lluniaeth ar gael i'w prynu. Cludiant yn ôl i Landysul.
 
Mae croeso i gŵn ar y daith ond nid ar y bws - ymunwch â ni ym man cychwyn Coedybryn.
Bws yn gadael maes parcio Llandysul am 10yb.  Cost, gan gynnwys bws £5 yr oedolyn (neu daith gerdded yn unig, £3), plant dan 16 am ddim.

**I archebu lle ar y bws ffoniwch Rob a Lisa ar 01559 362 143 (a chysylltwch â nhw am fwy o fanylion am y daith gerdded) neu anfonwch ebost i info@dolenteifi.org.uk** 

 

Dyddiadau ar gyfer Teithiau Cerdded nesaf:

Dydd Sadwrn y Pasg, Mawrth 30ain: Children's Easter egg hunt. Details coming soon.
Ebrill:  I'w gadarnhau
Mai, Dydd Sadwrn 25ain - taith i gael ei gadarnhau
Mehdefin: i gael ei gadarnhau
Gorffennaf, Dydd Sul 14eg: We will walking and stewarding the Mad Hatters Walk for Parkinson's from Y Porth to Y Porth.  A fun, organised, guided walk in support of Newcastle Emlyn and Tivyside Parkinson's Support Group and Parkinson's UK Cymru.
Awst, Nos Wener 7fed: taith i gael ei gadarnhau
Penwythnos Cerdded: MEDI Dydd Gwener 20ain, Dydd Sadwrn 21ain, a Dydd Sul 22ain 2024
 

Dilyn o dolen am wybodaeth am Y Cod Cefn Gwlad: cyngor i’r rhai sy’n ymweld â chefn gwlad

Lluniau o'r Cylchdaith Pont Alltcafan –  Bangor Teifi, Hydref 2022

Diolch am eich cefnogaeth. 

Gwybodaeth

  • Os ydych chi'n teimlo'n sâl, peidiwch â dod, ond rhowch wybod i'r arweinydd cerdded nad ydych yn dod.
  • Cewch wybod mwy am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
  • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr yr ystyrir eu bod heb ddigon o gyfarpar.
  • Gall y rhaglen newid mewn amgylchiadau nas rhagwelwyd.
  • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu eu hymyswiriant eu hunain i dalu am unrhyw golled, difrod, damwain neu anaf i bobl neu eu heiddo, gan na all Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen dderbyn cyfrifoldeb.
  • A fyddech cystal â chario cerdyn  "Rhag ofn y bydd  argyfwng" ar bob taith gerdded.

  •  
    arrow pointing upwards - click to return to the top of the page