Llyfrgell Llandysul | Llandysul Library

Address
Canolfan Ceredigion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QS
Tel
01545 574236
Email
llyfrgell@llandysul.cymru
Web
Facebook
Biography

Please scroll down the page for the information in English

Oriau Agor

Dydd Mawrth 10yb—5yp | Dydd Iau 10yb – 1yp | Dydd Sadwrn10yb-12yp.
Llyfrau | DVDs | Llyfrau Llafur | WiFi am ddim | Cyfrifiadur | Gwasanaeth Llungopïo a Sganio
Gwerthu:Bagiau Gwastraff Gardd Cyngor Sir Ceredigion
Yn y Mynedfa: Bocs i gasglu Eitemau trydanol bach, a Batris. Bagiau Ailgylchu.

E-Lyfrgell

Bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN i gael mynediad i’r holl adnoddau ar-lein caiff eu cynnig fel rhan o’ch aelodaeth o’r llyfrgell.
Cyfeiriad ein gwefan yw: https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/cer_cy/
Rheoli eich cyfrif | Adnewyddu llyfrau ar-lein | Cadw llyfrau ar-lein | Pori drwy’r catalog
O’r dudalen gartref, cliciwch ar fotwm yr E-Lyfrgell ac fe gewch fynediad i ystod helaeth o adnoddau e-lyfrgell. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaethau hyn ar eich gliniadur a daw rhai ohonyn nhw gyda’u app eu hunain er mwyn i chi fedru eu defnyddio ar eich ffon neu dablet. Mae Borrowbox- eBooks & eAudiobooks; yn cynnwys teitlau Cymraeg
Libby – Cylchgronau a comics -
Cylchgronau a comics - cylchgronau a comics i oedolion a phlant
Prawf Theori – ffug prawf gyrru theori realistig iawn ar gyfer prawf gyrru'r DU
uLibrary (e-audio)
Press Reader (papurau newyddion)

PORI

Lawrlwythwch app PORI y llyfrgell o’r App Store neu Google Play.
Adnewyddu llyfrau ar –lein | Archebu llyfrau ar-lein| Rheoli eich cyfrif | Chwilio am lyfr yn ôl teitl, awdur, geiriau allweddol neu ISBN | Lawrlwytho e-lyfr a llyfrau e-audio os ydyn nhw yng nghatalog Llyfrgelloedd Cymru.

*****************

Opening Times

Tuesday 10am—5pm | Thursday 10am – 1pm | Saturday 10am-12noon.
Books | DVDs | Talking Books | Free WiFi | Computer | Photocopying and Scanning Service
Selling: Ceredigion County Council Garden Waste Bags
In the foyer: Small electrical items and batteries collections. Recycling Bags.


E-Library

You will need your library card number and your PIN to access the many online resources provided as part of your library membership.
Our website is: https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/cer_en/
Manage your account | Renew books online | Reserve books online | Search the catalogue.
From the home page, click on the E-Library button and access a multitude of e-library
resources. You can use these services on your laptop and some them come with their own app to you to use on your phone or tablet.
Borrowbox- eBooks & eAudiobooks; includes Welsh titles,
Libby - Magazines & Comics – Online adult and children’s magazines & comics.
Theory Test – Highly realistic online simulation of the UK’s driving theory test.
uLibrary (E-audio)
Press Reader (newspapers)

PORI

Download the library app PORI from the App Store or Google Play.
Renew books online | Reserve books online | Manage your account | Search for a book by title, author, keywords or ISBN | Download e-book and e-audio books if they’re in the Welsh libraries catalogue.

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page