Teithiau Llandysul

Agraffwyd Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli llyfryn o'r enw "Teithiau Llandysul", cyfres o deithiau cerdded o gwmpas Llandysul a Phont-Tyweli. Mae'r llyfryn bellach allan o brint ond gallwch lawrlwytho ac argraffu pob taith gerdded ar y dudalen hon.

 
Teithiau Llandysul - llun o'r clawdd y llyfr

Y map Arolwg Ordnans ar gyfer ardal y llwybrau yw Explorer 185. Mapiau darluniadol yn unig, a dylid eu defnyddio ochr yn ochr â’r mapiau priodol a chwmpawd.

Gradd y deithiau
A – Egnïol: Medru cerdded ar dir garw am hyd at 6 awr gyda sach deithio ysgafn.
B – Cymedrol: Medru cerdded ar dir garw am hyd at 4 awr gyda sach deithio ysgafn.
C – Hawdd: Medru cerdded ar dir garw am hyd at 2 awr gyda sach deithio ysgafn.

Y Côd Cefn Gwlad
Parchu–Gwarchod–Mwynhau

• Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch ymlaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion • Gadewch glwydi ac eiddo fel yr ydych chi’n eu cael nhw
• Gwarchodwch blanhigion ac anifeiliaid drwy fynd â’ch sbwriel adref gyda chi
• Cadwch gŵn dan reolaeth
• Meddyliwch am bobl eraill
Dilynwch y Côd Cefn Gwlad lle bynnag yr ewch chi. Gallwch fwynhau cefn gwlad i’r eithaf a byddwch hefyd yn helpu gwarchod cefn gwlad nawr ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
Small image of Llandysul town historic walk map

Taith Hanesyddol Tref Llandysul

Mae’r daith yn mynd mewn cylch o amgylch y dref gyda darn byr ar y dechrau sy’n dringo rhiw. Mae’r bensaernïaeth o oes Edward a Fictoria ynghyd â’r siopau bychain niferus yn ei gwneud yn ffordd ddelfrydol o fynd am dro bach drwy hanes Llandysul. Hefyd, mae’n rhoi golygfeydd da o’r wlad sydd o gwmpas. Dylid cadw cŵn ar dennyn. Nid oes angen esgidiau cryfion.

Pellter: 1.1km (1.8milltir). Tua 1 awr. Gradd: C

Coed y Foel woodland walk - small image of map

Taith Cefn Gwlad a Choetir Coed y Foel

Cyn pen byr o dro, cludir y cerddwyr o dref brysur Llandysul i dir amaeth agored ynghyd â heddwch a llonyddwch coetir Coed Cadw. Mae’r golygfeydd o ben y bryniau yn syfrdanol ac mae’r daith yn dod i ben wrth ymyl yr afon Teifi brydferth. Mae’r llwybrau weithiau yn arw ac mae rhai rhiwiau i’w dringo. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm. Mae yno sticlau, ond gwyliwch am ddiweddariadau wrth i giatiau gael eu gosod yn eu lle. Dylid cadw cŵn ar dennyn ar y darnau sydd ar dir amaeth.

Pellter: 9km (5.6milltir) Tua 3 awr. Gradd: B

Small map image of the Teifi Loop Walk

Taith Dolen Teifi

Mae’r daith syml a phrydferth hon yn un y gellir ei cherdded gydol y flwyddyn ac sy’n eich tywys o ganol Llandysul, ar hyd lonydd gwledig, drwy goetir hynafol ac yn olaf ar hyd glannau’r Afon Teifi. Mae’r rhan fwyaf o’r daith ar hyd lonydd gwledig, ond mae cryn dipyn o ddringo rhiwiau ac mae gradd y daith gerdded yn adlewyrchu hynny. Serch hynny, mae’r rhiwiau yn gwobrwyo’r cerddwr ar ffurf golygfeydd hyfryd dros Ddyffryn Clettwr. Dylid cadw cwˆ n ar dennyn. Dylid gwisgo esgidiau sy’n addas ar gyfer lonydd gwledig gan fod glan yr afon heb lawer o ddŵr fel arfer.

Pellter: 5.63km (3.5milltir). Tua 2.5 awr. Gradd B.

Small Image of map of the North Clettwr Valley Walk

Taith Gogledd Clettwr

Mae’r daith gerdded fer a chylchog hon yn eich tywys o Eglwys Dewi Sant hyd at Gapel Dewi, tua’r gogledd drwy goetir cymysg sydd wrth ymyl yr Afon Clettwr ac yn ôl i Gapel Dewi. Mae’n daith dawel a dymunol gyda golygfeydd amrywiol a digonedd o fywyd gwyllt. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm. Dylid cadw cŵn ar dennyn.

Pellter: 3.2km (2 milltir). Tua 1 awr. Gradd C.

Small image of the South Cletter Valley walk map

Taith Dyffryn Clettwr

Mae’r daith gerdded brydferth hon yn eich tywys o Eglwys Dewi Sant hyd at Gapel Dewi, tua’r de ar hyd Dyffryn Clettwr ac yn rhoi golygfeydd hyfryd o’r tirwedd o gwmpas. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm. Dylid cadw cŵn ar dennyn.

Pellter: 4.8k (3 milltir). Tua 2 awr. Gradd C.

Small map of CoedyFoel woodland to Cape Dewi Circular walk

Cylchdaith Coedwig Coed y Foel i Gapel Dewi

Mae’r daith gerdded hon yn eich tywys drwy heddwch a thawelwch Coedwig Coed y Foel, i dir amaeth agored, heibio i’r Afon Cletwr, drwy bentref bach cysglyd Capel Dewi ac ar hyd lonydd gwledig. Mae’r daith mewn lleoliad tawel a phrydferth gyda olygfeydd amrywiol a phleserus sy’n fendigedig o’r mannau uchaf. Dylid cadw cŵn ar dennyn ar y darnau sy’n mynd drwy dir amaeth.

Pellter: 13.1km (8 milltir). Tua 4.5 awr. Gradd A/B.

Small Image of map of the North Llandysul Pont-Tyweli Walk

Taith Gogledd Llandysul/Pont-Tyweli

Gellir gwneud y daith hon gydol y flwyddyn ac mae’n eich tywys drwy dir parc, lonydd gwledig, ar draws tir amaeth agored sydd â golygfeydd braf ar draws Llandysul, Dyffryn Clettwr a bryniau Sir Gaerfyrddin. Mae rhiwiau serth i’w dringo ar rai rhannau o’r daith. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm. Dylid cadw cŵn ar dennyn.

Pellter: 6.5km (4 milltir). Tua 2.5-3 awr. Gradd C.

Small image of the South Llandysul Pont-Tyweli walk map

Taith De Llandysul/Pont-Tyweli

Mae’r daith gerdded hon yn dilyn y rheilffordd segur sydd wrth ymyl yr Afon Tyweli, drwy goetir hudolus, ar hyd lonydd gwledig ac ar draws tir amaeth agored sy’n rhoi golygfeydd braf ar draws y dyffryn i Sir Gaerfyrddin a bryniau Sir Benfro. Mae rhiwiau serth i’w dringo ar rai rhannau o’r daith. Argymhellir esgidiau cerdded a socasau ar ôl glaw trwm. Dylid cadw cŵn ar dennyn.

Pellter: 9km (5.6milltir). Tua 2.5 awr. Gradd B.


 
arrow pointing upwards - click to return to the top of the page