Croeso i Landysul a Phont-Tyweli

Llandysul yw'r dref fwyaf deheuol yng Ngheredigion, ag Afon Teifi sy'n ffurfio ffin ddeheuol. Ar y lan gyferbyn, Pont-Tyweli yw pentrefi mwyaf gogleddol Sir Gaerfyrddin.. Er mae ffin y Sir sydd yn gwahanu ddau anheddiad, yr afon Teifi sydd yn ymuno nhw fel un gymuned.

 

Ymweliad â Llandysul a Phont-Tyweli

Mae Llandysul a Phont-Tyweli wrth galon Dyffryn Teifi,ac yn  enwog ar gyfer pysgota, chwaraeon dŵr, ac ar gyfer cerdded.  Drebyniodd Llandysul a Phont-Tyweli statws Croeso i Gerddwyr  yn 2009.  Ceir gwestai, llefydd gwely a brecwast  a bythynod  hunanddarpar  yn lleol ac o amgylch Llandysul.  Yr ydym o fewn cyrraedd hawdd i'r traethau Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.
 

Busnesau Llandysul a Phont-Tyweli

Mae ein stryd fawr yn llawer tawelach nag yr arferai fod.  Fodd bynnag, mae gennym gasgliad gwych o siopau diddorol, caffis, crefftwyr, a busnesau sy'n hanfodol i'n heconomi leol.  Gweler y cyfeirlyfr o siopau a busnesauPrynwch yn lleol!  

Os hoffech i'ch busnes ymddangos ar y wefan, ewch i'r Ffurflen Gyswllt Cyfeiriadur Busnes.  Mae Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ynghyd ar Grŵp Busnes yn croesawu holl aelodau ein cymuned fusnes ac ar hyn o bryd yn cyfarfod ar-lein unwaith y mis ac yn rhannu amser busnes gydag amser gwirfoddoli i wneud newid cadarnhaol i'n cymuned. Am fwy o wybodaeth ebostio info@dolenteifi.org.uk.
 

Bod yn rhan o'r Gymuned

Mae'r gymuned yn weithgar iawn a gallwch ymuno â gwahanol glybiau, a chymdeithasau, cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau chwaraeon, ymuno â grwpiau celf, a grwpiau canu. Os oes gennych amser rhydd ac eisiau bod yn rhan annatod o'r gymuned, mae digon o gyfleoedd i wirfoddoli i helpu gydag unrhyw beth o'r carnifal blynyddol i stiwardio yn y Triathlon, i yrru'r bws cymunedol. Mae yna rywbeth i'w gael i bob oedran a gallu.   Os hoffech i'ch sefydliad ymddangos ar y wefan, ewch i'r ffurflen gyswllt.
 

Gweithgareddau Ieuenctid

Dyfodol ein cymuned yw ein hieuenctid ac mae llawer o weithgareddau yn y gymuned o Sgowtio i Chwaraeon, yn ogystal â dau glwb ieuenctid. Ein hysgol ni yw Ysgol Bro Teifi sy'n darparu ar gyfer plant o oedran meithrin hyd at Safon Uwch ac fe'i hagorwyd yn 2016. Hwn oedd yr ysgol syth-drwyddo cyfrwng-Cymraeg gyntaf.

Rydym yn falch iawn o'n cymuned, mae'n lle gwych i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.
 Neges diolgelu Cymru


Be' Sy 'Mlaen?

02/07/2022: Carnifal Llandysul a Phont-Tyweli Carnival

Carnifal Llandysul a Phont-Tyweli
27/06/2022 Nos Lun - Monday
Helfa Trysor Car - Car Treasure Hunt

29/06/2022 Nos Fercher - Wednesday
Bingo!

01/07/2022 Nos Wener - Friday
Cwis! Quiz!

02/07/2022 Dydd Sadwrn - Saturday
Diwrnod Carnifal ger Llyn y Paddlers...

Darllen mwy...

05/07/2022: Cwrs saer coed coetir

Tir Coed logoCwrs saer coed coetir 12 wythnos AM DDIM yn ddi-waith neu'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos
Lleoliad:  YR ARDD - Safle Rhandiroedd Llandysul
Bob dydd Mawrth / Mercher yn dechrau Mai 10fed
10yb i 4yp
Am fwy o wybodaeth: ceredigion@tircoed...

Darllen mwy...

06/07/2022: Cwrs saer coed coetir

Tir Coed logoCwrs saer coed coetir 12 wythnos AM DDIM yn ddi-waith neu'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos
Lleoliad:  YR ARDD - Safle Rhandiroedd Llandysul
Bob dydd Mawrth / Mercher yn dechrau Mai 10fed
10yb i 4yp
Am fwy o wybodaeth: ceredigion@tircoed...

Darllen mwy...

09/07/2022: Clwb Garddio Yr Ardd

Cyfle i blannu a thyfu llysiau, ffrwythau a blodau.
Ail ddydd Sadwrn bob mis, 11yb – 1yp.
(Yn ddibynnol ar dywydd)...

Darllen mwy...

09/07/2022: Yr Ardd - Dyddiau Gwaith 2022

Yr Ardd logo temporaryMae'r ARDD yn ardal gymunedol groesawgar a saff, lle gallwn ddod at ein gilydd i dyfu pob math o blanhigion ac i gymdeithasu yn yr awyr agored yn 'Pont-Tyweli', Llandysul...

Darllen mwy...

Ewch i'r tudalen Be' Sy 'Maen ar gyfer pob digwyddiad


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page