Croeso i Landysul a Phont-Tyweli

Llandysul yw'r dref fwyaf deheuol yng Ngheredigion, ag Afon Teifi sy'n ffurfio ffin ddeheuol. Ar y lan gyferbyn, Pont-Tyweli yw pentrefi mwyaf gogleddol Sir Gaerfyrddin.. Er mae ffin y Sir sydd yn gwahanu ddau anheddiad, yr afon Teifi sydd yn ymuno nhw fel un gymuned.  

Ymweliad â Llandysul a Phont-Tyweli

Mae Llandysul a Phont-Tyweli wrth galon Dyffryn Teifi,ac yn  enwog ar gyfer pysgota, chwaraeon dŵr, ac ar gyfer cerdded.  Drebyniodd Llandysul a Phont-Tyweli statws Croeso i Gerddwyr  yn 2009.  Ceir gwestai, llefydd gwely a brecwast  a bythynod  hunanddarpar  yn lleol ac o amgylch Llandysul.  Yr ydym o fewn cyrraedd hawdd i'r traethau Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.
 

Busnesau Llandysul a Phont-Tyweli

Mae ein stryd fawr yn llawer tawelach nag yr arferai fod.  Fodd bynnag, mae gennym gasgliad gwych o siopau diddorol, caffis, crefftwyr, a busnesau sy'n hanfodol i'n heconomi leol.  Gweler y cyfeirlyfr o siopau a busnesauPrynwch yn lleol!  

Os hoffech i'ch busnes ymddangos ar y wefan, ewch i'r Ffurflen Gyswllt Cyfeiriadur Busnes.  Mae Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen ynghyd ar Grŵp Busnes yn croesawu holl aelodau ein cymuned fusnes ac ar hyn o bryd yn cyfarfod ar-lein unwaith y mis ac yn rhannu amser busnes gydag amser gwirfoddoli i wneud newid cadarnhaol i'n cymuned. Am fwy o wybodaeth ebostio info@dolenteifi.org.uk.
 

Bod yn rhan o'r Gymuned

Mae'r gymuned yn weithgar iawn a gallwch ymuno â gwahanol glybiau, a chymdeithasau, cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau chwaraeon, ymuno â grwpiau celf, a grwpiau canu.
 

Gwirfoddoli

Os oes gennych amser rhydd ac eisiau bod yn rhan annatod o'r gymuned, mae digon o gyfleoedd i wirfoddoli i helpu gydag unrhyw beth o'r carnifal blynyddol i stiwardio yn digwyddiadau, i yrru'r bws cymunedol. Mae yna rywbeth i'w gael i bob oedran a gallu.   Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Os hoffech i'ch sefydliad ymddangos ar y wefan, ewch i'r ffurflen gyswllt.

Gweithgareddau Ieuenctid

Dyfodol ein cymuned yw ein hieuenctid ac mae llawer o weithgareddau yn y gymuned o Sgowtio i Chwaraeon, yn ogystal â dau glwb ieuenctid. Ein hysgol ni yw Ysgol Bro Teifi sy'n darparu ar gyfer plant o oedran meithrin hyd at Safon Uwch ac fe'i hagorwyd yn 2016. Hwn oedd yr ysgol syth-drwyddo cyfrwng-Cymraeg gyntaf.

Rydym yn falch iawn o'n cymuned, mae'n lle gwych i fyw, i weithio ac i ymweld ag ef.
 

Image showing a map of Llandysul and Pont-Tyweli. Click to download PDF and print out. Gallwch lawrlwytho'r map Llandysul a Phont-Tyweli yma.


 


Be' Sy 'Mlaen?

04/03/2024: Warm Spaces at the Powerhouse

Darllen mwy...

05/03/2024: Cymunedau Caredig Caffi Creadigol

Cymunedau Caredig Caffi Creadigol
gyda Arts4Wellbeing

Bob Dydd Mawrth, 10.30yb - 1yp
The Cricket Pavillion
Parc Goffa Memorial Park,Llandysul, SA44 4QS...

Darllen mwy...

07/03/2024: NACRO sesiynau galw heibio yn Neuadd Tysul

Ionawr 4ydd 2024 11yb i 1yp – Neuadd Tysul Hall, Llandysul. 
Chwefror 1ain 2024 11yb i 1yp– Neuadd Tysul Hall, Llandysul...

Darllen mwy...

07/03/2024: MARCH NACRO drop-in sessions at Tysul Hall

Thursday 7th March 2024, 11am - 1pm
Neuadd Tysul, Llandysul 

Darllen mwy...

09/03/2024: Cerddoriaeth yn y Pwerdy

Gitan profileGitân
Rajesh Davies & Stacey Blyth

Nos Sadwrn Mawrth 9, 7yh
 Ymunwch â ni  ar antur gerddorol, yn teithio o alawon a melodiau gwerin Cymru i ragas a rhymau India...

Darllen mwy...

Ewch i'r tudalen Be' Sy 'Maen ar gyfer pob digwyddiad


arrow pointing upwards - click to return to the top of the page