Llwyrbrau Llandysul logoCroeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli 

Taith Waunifor i Landysul
Nos Wener Awst 5ed 2022

Bws yn gadael y Llandysul Paddlers am 4.45yp.

Taith 5 milltir hawdd i gymhedrol o Waunifor nôl i Llandysul yn dilyn llwybr Taith Dyffryn Teifi.
Dim Cwn. Bwyd os dymunir yn yr Half Moon, Pont-Tyweli wedi'r daith.
Oedolion £3. Plant o dan 16 oed yn rhad ac am ddim.
Cysylltwch â Ron & Megan 01559 362736 am wybodaeth am y daith gerdded.

Diolch am eich cefnogaeth. 

Gwybodaeth

  • Os ydych chi'n teimlo'n sâl, peidiwch â dod, ond rhowch wybod i'r arweinydd cerdded nad ydych yn dod.
  • Cewch wybod mwy am COVID-19 ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/
  • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr yr ystyrir eu bod heb ddigon o gyfarpar.
  • Gall y rhaglen newid mewn amgylchiadau nas rhagwelwyd.
  • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu eu hymyswiriant eu hunain i dalu am unrhyw golled, difrod, damwain neu anaf i bobl neu eu heiddo, gan na all Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen dderbyn cyfrifoldeb.
  • A fyddech cystal â chario cerdyn  "Rhag ofn y bydd  argyfwng" ar bob taith gerdded.

  •  
    arrow pointing upwards - click to return to the top of the page