Llyfrgell Llandysul | Llandysul Library

Address
Canolfan Ceredigion, Llandysul, Ceredigion, SA44 4QS
Tel
01545 574236
Email
llyfrgell@llandysul.cymru
Web
Facebook
Biography

Please scroll down the page for the information in English

Mae Llyfrgell Llandysul ar agor i'w pori heb apwyntiad, ond mae angen i chi archebu o hyd i ddefnyddio'r cyfrifiadur cyhoeddus.

Cyn ymweld â’r llyfrgell, bydd angen i chi archebu amser o flaen llaw drwy ffonio 01545 574236 yn ystod oriau agor neu drwy e-bost llyfrgell@llandysul.cymru a byddwn yn cysylltu’n ôl i gadarnhau amser.
Bydd mwyafswm o 3 o bobl (13 oed a throsodd) yn pori ar unrhyw un adeg. Nid yw plant 12 oed a than hynny yn cyfrif yn y slot, er enghraifft bydd oedolyn gyda’i phlentyn 8 oed yn cael eu cyfrif yn 1 slot.

Bydd slotiau o 45 munud ar gael er mwyn defnyddio’r cyfrifiadur cyhoeddus.
Dim ond un cyfrifiadur fydd ar gael. Bydd hyn ychydig yn wahanol i’r drefn flaenorol gan y bydd angen eich rhif aelodaeth a PIN i fewngofnodi i’r cyfrifiadur er mwyn ei ddefnyddio. Dim ond un cyfnod archeb y dydd. Er mwyn sicrhau diogelwch COVID, bydd yr allweddau a’r llygoden yn cael eu gorchuddio â clingfilm a bydd hwnnw’n cael ei newid ar ôl pob defnydd. Yn anffodus dydy argraffu ddim ar gael ar hyn o bryn.
Mae FfotocopÏau ar gael – dewch ag arian cywir i dalu os gwelwch yn dda.

Mynedfa ac Allanfa
Byddwn yn defnyddio’r drws tân yn y blaen fel mynedfa ac allanfa ar gyfer amseroedd sydd wedi eu trefnu, bydd y drws yn cael ei adael ar agor (tywydd yn caniatáu)

Diogelwch
Cofiwch wisgo eich mygydau a chadw, bob amser, at reol pellter cymdeithasol o 2 fedr. Bydd rhifau aelodaeth yn cael eu defnyddio i gofnodi’r ymweliad, neu os nad ydych chi’n aelod, bydd manylion cyswllt yn cael eu cofnodi. Mae’r cod QR ar gael wrth y fynedfa er mwyn sganio app COVID-19 y GIG.
Gallwch bobl archebu eich slot drwy ffonio 01545 574236 yn ystod oriau agor neu drwy e-bost llyfrgell@llandysul.cymru

Gwasanaeth Clic a Chasglu

Casglu a Dychwelyd eitemau ar Dydd Mawrth a Ddydd Iau, 10yb - 1yp a'r 2il a 4ydd Dydd Sadwrn bob mis: 10yb-12ypI archebu
1. Os oes gennych cyfrif ar-lein https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/cer_cy/
2. Defnyddiwch y ffurflen archebu ac yna ei adael gyda ni yn ystod oriau agor neu gallwch ei botio yn y blwch llythyron ar ochr chwith y drysau mawr.
3. E-bost llyfrgell@llandysul.cymru
4. Ffôn: 01545 574236 pan fyddwn ar agor ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau rhwng 10yb - 1yp.


Nid yw’r argraffydd, sganiwr, na’r cyfrifiadur ar gael.
Ar hyn o bryd nid ydym yn casglu:
Eitemau trydanol bychain, llyfrau a dvds ail law.
Ni ydym yn gwerthu:
Bagiau sbwriel gardd nac bagiau mewnol ar gyfer cadis cegin.
Byddwn yn adolygu'r gwasanaeth wrth i'r sefyllfa wella.


*****************

Llandysul Library is open for browsing without an appointment, but you still need to book to use the public computer.

There will be a maximum of 3 people (13 years and older) browsing at anyone time. 12 year olds and under are not counted in the slot for example an adult with their 8 year old would only be 1 slot.

Slots of 45 minutes will be available to use the public computer.
Only one computer will be used. A the person will need their membership number and PIN to log onto the computer to use it.
Only one booking per day. For covid safety, the keyboard and mouse will be covered in clingfilm and that will be changed after every person.


Photocopying is available – please try and bring exact cash to pay.

Entrance and Exit
We will be using the fire door on the front of the building as the entrance and exit for the pre-booked slots, the door will be kept open (weather permitting).

Safety
People are reminded to wear masks and keep a 2 metre social distance at all times. Membership numbers will be used to record the visit, or if not a member, contact details will be recorded, in case the information is needed for Track and Trace purposes. The QR code is available by the entrance to scan for the NHS covid-19 app.Click and Collect Service

Collection and Returns on Tuesday & Thursday, 10am - 1pm and the 2nd and 4th Saturday of every month 10am-12noon

To Order
1. Use your online account at https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/en_GB/cer_en/
2. Use the order form and drop it off during our opening hours, or post it in the letter box on the right hand side of the sliding doors.
3. Email: library@llandysul.cymru
4. Phone: 01545 574236 but only on a Tuesday or Thursday between 10am-1pm.

We are NOT collecting:
Small electrical items, second hand books of dvds.
We are NOT selling:
Garden Waste Bags and Kitchen Caddy Liners.
We will review the service as the situation improves.


Archebu amser a Gwasanaeth Click a Chasglu - Booking Slots and Click and Collect

arrow pointing upwards - click to return to the top of the page