2019 Penwythnos Gerdded Llandysul a Phont-Tyweli

Dydd Gwener 27ain, Dydd Sadwrn 28ain, Dydd Sul 29ain Medi

Walkers walking uphill in woodlandMae Llandysul a Phont-tyweli yn dathlu 10 mlynedd fel ardal Croeso i Gerddwyr.  Rydym yn grŵp o wirfoddolwyr sy'n hoffi cerdded ac rydym yn trefnu teithiau cerdded tywys misol i archwilio Gorllewin Cymru. Rydym am ddangos i'r byd y teithiau cerdded gwych yn ein hardal brydferth! Diolch am eich cefnogaeth.

I archebu, llawrlwytho a llenwch y ffurflen archebu ac anfon i'r swyddfa. Os oes gennych cwestiwnau am y teithiau cerdded, cysylltwch gyda'r arweinwr gerdded. 

Teithiau cerdded 1-7 yn costio £4 y pen os wedi archebu ymlaen llaw neu £5 ar y diwrnod.  Ni chodir unrhyw dâl ar gyfer plant dan 16.  Mae pris y teithiau cerdded yn cwmpasu holl weinyddiaeth a thrafnidiaeth lle bo angen. 
Dyddiad cau ar gyfer archebu fydd 12 mis Medi.

Coed Cadw sy'n arwain taith gerdded 8 a rhaid ei harchebu drwy wefan Digwyddiadau'r Coed Cadw. Cost oedolion £5, plant £2. Hanfodol archebu.

Gwybodaeth

 • Eisiau esgidiau cerdded, dillad cynnes ar gyfer glaw i'w gwisgo ar holl deithiau cerdded. Argymhellir bod sach gefn gyda dŵr a byrbrydau.
 • Cludiant ar gael o faes parcio Llandysul.
 • Dim cŵn. Ac eithrio ar daith gerdded cwn yn  Coedwig Brechfa a’r Daith Deuluol gyda Choed Cadw.
 • Gall arweinwyr cerdded wrthod derbyn unrhyw gerddwyr ystyrir fod wedi gwisgo yn anaddas.
 • Efallai y bydd y rhaglen yn newid mewn amgylchiadau annisgwyl.
 • Cynghorir cyfranogwyr i drefnu yswiriant eu hunain ar gyfer unrhyw golled, difrod, damweiniau neu anafiadau i bobl neu eu heiddo, gan na fydd Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen yn dderbyn cyfrifoldeb.
 • Y Rhaglen

   

  1. Llandysul Cudd

  Dydd Gwener, Medi 27ain, 5.30yp.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Taith ysgafn o amgylch Llandysul i ddarganfod cliwiau cudd i orffennol y dref a dysgu mwy am breswylwyr y gorffennol.  Rhai bryniau ond digon o arosfannau i ddal eich anadl.  Gorffen yng Ngwesty'r Porth lle gallwn fwynhau lluniaeth a swper.

  Tua 2 awr. Gweddol hawdd. 
  Cysylltwch â Jane Kerr 01559 363201 neu Lesley Parker 07989 127396.
   

  2. Taith Gerdded Cwmtydu

  Dydd Sadwrn, Medi 28ain, 10yb.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Trafnidiaeth i’r man cychwyn. Taith gerdded cylch ar hyd yr arfordir a mewndirol. Cymryd llwybr yr arfordir tua Cei Newydd cyn mynd mewn tua Penygraig, Byrlip a Llainorfa cyn cyrraedd Cei Newydd yna dychwelyd ar hyd llwybr yr arfordir.

  9 milltir. Cymhedrol + 
  Cyswllt Ron a Megan Foulkes 01559 362736
   
   

  3. Taith Gerdded De Clettwr

  Dydd Sadwrn, Medi 28ain, 10yb.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Bws mini i'r man cychwyn.  Taith gerdded hyfryd  o Eglwys Dewi Sant Capel Dewi  mynd tua'r De ar hyd Dyffryn Clettwr.

  3 milltir, 2½ awr, gweddol hawdd. 
  Cysylltwch â Rhodri James 01559 362202.
   
   

  4. Dyffryn Gwyddil: Ffin Plwyf Hynafol

  Dydd Sadwrn, Medi 28ain, 10yb.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Bws mini i'r man cychwyn.  Mae'r daith gerdded yn dechrau gyda hen  hanes y Coetan Samson siambr a carnedd, yna ymlaen i Gapel Hebron. Mae'r daith gerdded wedyn ar hyd llwybrau a chaeau, yn raddol mynd i lawr, gydag un llethr serth. Gallai'r tir fod yn wlyb ac mae rhyd i'w groesi. Mae'r daith gerdded yn parhau ar hyd Cwm Gwyddil, yna i lawr i afon Tyweli a'r trac rheilffordd segur yn gorffen wrth y maes parcio yn Llandysul.  Bydd y daith yn cymryd 5 awr, gyda thoriad picnic.

  6 Milltir. Cymedrol. 
  Cysylltwch â Rob Smith a Lisa Bransden 01559 362143.
   

  Noson Ffilm yn y King’s Arms, Llandysul

  Nos Sadwrn 28ain Medi, 7.30yh

  "A Walk in the Woods"
  Cost £3. Croeso mawr i bawb.

  Comedi am yr awdur Bill Bryson, sy'n penderfynu mynd am y daith o 2,200 milltir Appalachian o Maine i Georgia.

  Film poster

  5. Taith Gerdded Dre-fach

  Dydd Sul, Medi 29ain, 10yb.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Trafnidiaeth i’r man cychwyn. Taith gylch o amgylch Dre-fach. Dechrau o maes parcio Neuadd y Ddraig Goch tua Saron a nôl i Drefelin cyn dilyn llwybr ‘Yr Arch’ i Eglwys Penboyr, Cwmpencraig, Cwmhiraeth, Waungilwen cyn cyrraedd nôl i Dre-fach.

  9 milltir. Cymhedrol.
  Cyswllt Ron a Megan Foulkes 01559 362736.
   

  6. Taith Gerdded Cŵn yng Nghoedwig Brechfa

  Dydd Sul, Medi 29ain, 10yb.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Cwrdd ym maes parcio Llandysul am gludiant i gerdded. 
  (Ni chaniateir cŵn ar y bws felly cofiwch gyfarfod ym maes parcio Llwybr Coedtir yn Abergorlech, 10.40am (SN 585 340)).

  Taith gerdded gylchol yn dilyn Afon Gorlech cyn dringo i fyny'r mynydd drwy goetir llydanddail a choed conwydd i gyrraedd gardd
  Coedwig Brechfa, sy'n cynnwys hanner y rhywogaethau sy'n tyfu coed yn y DU gan gynnwys enghreifftiau o Redwoods ac Eucalyptus. Mae cŵn yn gallu bod yn rhydd drwy'r holl amser . Digon o waith cerdded  i fyny'r ffordd allan, yna ffordd mwy hamddenol yn ol  i'r maes parcio.

  Cyfanswm amser 5 awr (yn cynnwys bws). 6 Milltir. Cymedrol.
  Cysylltwch â Christine Smith 01570 434506, yn enwedig os ydych yn cwrdd â'r Grwp yn Abergorlech. 
   

  7. Taith Gerdded Cwm Cerdin  - Cyfle i Ddysgwyr Cymraeg

  Dydd Sul, Medi 29ain
  Trafnidiaeth i’r man cychwyn ar gael o Landysul am 9.30yb neu cwrdd yn iard Ysgol Tregroes am 10yb. 

  Cychwyn o'r ysgol a mynd drwy Ddyfryn Llynod tuag at Maesymellion a wedyn mlan i Nantycwnstabl. Darn serth iawn wedyn (ond byr) nol lawr i Gwm Cerdin cyn mynd lan i Pengraig a lawr drwy Geginan a nol i'r ysgol. Angen sgidiau cadarn oherwydd fydd na ddwr i groesi heb gymorth pontydd! Antur i bawb! 

  Taith tua 7 milltir. Cymedrol.
  Fydd yn bosib i addasu ar y dydd os bydd y tywydd yn wlyb neu stormus.
  Cysylltwch â  Eileen Curry 01559 362253.

  Taith drwy gyfrwng y Gymraeg, gyda'r bwriad i ddysgwyr Cymraeg (o bob gallu) gael y cyfle i siarad yr iaith hefo eraill. 
   

  8. Taith Deuluol Coed y Foel gyda Choed Cadw

  Dydd Sul, Medi 29ain, 1yp-3.30yp.
  Cwrdd ym maes parcio Llandysul.

  Croeso i blant rhwng 4-14 oed, er y byddai unrhyw oedran yn mwynhau. Cwrdd yn maes parcio Llandysul. 

  Mae’r daith yn cynnwys: adnabod traciau anifeiliaid, coed, creaduriaid bach ac adar gan ddefnyddio taflenni adnabod dwyieithog, gwneud ffôn deithio a chasglu eitemau mewn bag taith i greu eich llun 'munudau gwerthfawr'.  Esgidiau cerdded addas a côt law. 

  Rhaid archebu ar wefan digwyddiadau Coed Cadw https://woodlandtrusttickets.cloudvenue.co.uk/CerddedTeulu.

  Te Cymreig yng Ngwesty'r Porth

  Dydd Sul, Medi 29ain, 4yp 
  Te Cymreig, yng Ngwesty'r Porth, 01559 362202. 
  Cost ar gyfer oedolion a phlant: £3 gyda thocyn cerdded, neu £5 heb docyn.
   

  •  
  arrow pointing upwards - click to return to the top of the page