English

Penwythnos Gerdded / Walking Weekend

Old photo of hte Porth Hotel

Dydd Gwener 30ain Medi, 6yh  
Taith hanesyddol o amgylch Llandysul: cwrdd yn maes parcio Llandysul. Arweinwyr Jane Kerr a Lesley Parker (07989 127396). Tua 1.5 awr i orffen yng Ngwesty'r Porth.  Hawdd.
 
Friday 30th September, 6pm
Local History walk: Meet at Llandysul Car park. Walk leaders Jane Kerr and Lesley Parker  (07989 127396). Approx 1.5 hours to finish at the Porth Hotel.  Easy.
 
yoga in the Porth Hotel , 6pm
Gwener 30ain Medi, 6 o`r gloch, Gwesty`r Porth
Dechrau eich penwythnos gyda sesiwn ‘Ioga’ gyda Lisa Bransden 01559 362143 £2.
Friday 30th September, 6pm. Porth Hotel
Begin your weekend with a Yoga session with Lisa Bransden 01559 362143 £2.
 
Alltwalis to Pencader Walk
Dydd Sadwrn 1af Hydref, 10yb
Alltwallis i Pencader: Mynydd Rhos-wen, fferm wynt Blaengwen, llwybr i Pencader. 8 milltir.  Bws mini o'r maes parcio Llandysul am 10yb.  Arweinwyr:  Ron a Megan Foulkes 01559 362736. Cymedrol
 
Saturday 1st October, 10am
Alltwallis to Pencader: Mynydd Rhos-wen, Blaengwen Wind Farm, lanes to Pencader. 8 miles.  Minibus from Llandysul car park at 10am. Walk leaders: Ron and Megan Foulkes 01559 362736.  Moderate.
 
View of Llandysul from near Bancyffordd
Dydd Sadwrn 1af Hydref, 10yb
Taith gerdded Bancyffordd o maes parcio Llandysul. 6 milltir.  Mae'n dilyn y rheilffordd segur wrth ochr yr Afon Tyweli, drwy'r coetir, ar hyd lonydd cefn gwlad ac ar draws ffermdir agored gyda golygfeydd ardderchog ar draws y Dyffryn i'r mynyddoedd Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.  Arweinwyr  Roy a Pat Lloyd: 01559 362474.  Hamddenol.
Saturday 1st October, 10am
Bancyffordd Walk begins at Llandysul car park. It follows the disused railway alongside the Afon Tyweli, through woodland, country lanes and across open farmland with fine views across the valley to the Carmarthenshire and Pembrokeshire hills. 6 miles.  Walk Leaders: Roy and  Pat Lloyd 01559 362474.  Leisurely.
 
afon cerdin walk
Dydd Sadwrn 1af Hydref, 10yb
Taith Dolen Teifi yn dechrau yn maes parcio Llandysul 3.5 milltir.  Taith gerdded ar hyd lonydd cefn gwlad, drwy goetir hynafol ac yna ar hyd glannau afon Teifi.  Arweinydd: Tom Cowcher 01559 363200.  Hawdd
 
Saturday 1st October, 10am
Teifi Loop begins at Llandysul car park. A walk along country lanes, through ancient woodland and finally along the banks of the Teifi river.  3.5 miles. Walk leader:  Tom Cowcher 01559  363200.  Easy.
 
Twmpath yn y Porth
Dydd Sadwrn 1af o Hydref, 8yh
Twmpath dawns gydag Erwyd Howells a Bryan Jones, yng Ngwesty'r Porth Cost £3.
 
Saturday 1st October, 8pm
Twmpath dawns—A traditional Welsh Folk dancing evening in the Porth Hotel with Erwyd Howells and Bryan Jones . Cost £3
 
View of Llanfair
Dydd Sul 2il Hydref, 10yb
Coed y Foel/Capel Dewi. Gan ddechrau ym maes parcio Coed Cadw Coed y Foel (SN426420). 9 milltir. Taith trwy’r coetiroedd, caeau a lonydd.  Arweinwyr:  Ron a Megan Foulkes 01559 362736.  Cymedrol
Sunday 2nd October, 10am
Coed y Foel/Capel Dewi: Start from Coed y Foel Woodland Trust car park (SN426420). Walking through woodlands, fields and lanes. 9 miles. Walk leaders: Ron and Megan Foulkes 01559 362736.  Moderate.
 
Llwybrau Llandysul walks logo
Dydd Sul 2il Hydref, 10yb
Taith Tregroes  Dechrau ar iard ysgol Tregroes (SN406448). Cerdded ar hyd llwybrau cefn gwlad a llwybrau ceffylau tuag at Geginan, Twll y Cadno ac yna i’r safle hanesyddol Dinas Cerdin, cyn dychwelyd i’r ysgol. Arweinydd: Eileen Curry 01559 362253.  Tua 3 awr. Cymedrol
 
Sunday 2nd October, 10am
Tregroes Walk  Begin at Tregroes School (SN406448). Walk along country lanes and bridleways heading towards Geginan, 
Fox Hole and to the historic site of Dinas Cerdin and then return to the school. Walk leader: Eileen Curry 01559 362253.  Approx. 3hrs. Moderate.
 
Cwmcou walk - waterfall
Dydd Sul 2il Hydref, 10yb
Taith gerdded Cwmcou.  Gan ddechrau yn y maes parcio Cwmcou (SN295420). Taith gerdded ysgafn drwy lonydd, coetiroedd a Dolydd. Tua 1.25 awr.  Arweinydd: Lisa Bransden 01559 362143. Hawdd.
Sunday 2nd October, 10am 
Cwmcou Walk, park and start at Cwmcou layby (SN295420). This a gentle walk through lanes, woodland and meadows.  About 1.25 hours. Walk Leader: Lisa Bransden 01559 362143. Easy.
 
2 October - Afternoon tea at the Porth Hotel, Llandysul - picture of welsh cakes, bara brith, pot of tea!
Nos Sul Hydref 2il
Mwynhau te Traddodiadol Cymraeg yng Ngwesty'r Porth, Llandysul. 
Cost  £5. Cysylltu gyda’ Gwesty’r Porth 01559 362202.
Sunday 2nd October
Enjoy a Traditional Welsh Tea at the Porth Hotel, Llandysul.  Cost £5.  
Contact the Porth Hotel 01559 362202.
 
Mae Croeso i Gerddwyr Llandysul a Phont-Tyweli  yn cynnal Penwythnos Cerdded o Gwener 30 Medi - Dydd Sul 2 Hydref, 2016.
 
Llandysul and Pont-Tyweli Walkers are Welcome will be holding a Walking Weekend from Friday 30 September - Sunday 2 October 2016.
 

CROESO / WELCOME

Mae tref Llandysul a'r pentref cyfagos, Pont Tyweli, yn Nyffryn Teifi, a'r ddau fan ymysg y llefydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar gyfer pysgota a croyw, canwio gwyn a cherdded. Mae Llandysul a Phont Tyweli yn ardal Croeso i Gerddwyr.

 

The Teifi Valley town of Llandysul and the neighbouring village of Pont Tyweli are one of the most favoured localities in Wales both for freshwater angling, white-water canoeing and walking Llandysul and Pont Tyweli are a Walkers are Welcome area.


 

Mae Gwefan Llandysul a Phont Tyweli yn cynnwys, cyfarwyddiadur busnes, rhestr o glybiau a chymdeithasau, gweithgareddau chwaraeon, gwybodaeth leol, gwybodaeth i dwristiaid, darparwyr llety ac hefyd calendr o ddigwyddiadau yn digwydd yn Llandysul, Pont Tyweli a'r ardal gyfagos. Mae'r safle yn ddwyieithog a gellur dewis iaith o'ch dewis gan dynnu i lawr ddewislen ar y chwith uchaf y dudalen.

Os oes gennych unrhyw ddigwyddiad i ychwanegu at y calendr neu os hoffech ychwanegu eich busnes neu glwb neu gymdeithas ac yn y blaen i'r safle, cysylltwch â ni.

The Llandysul and Pont Tyweli website consists of a business directory, a list of clubs and societies, sporting activitieslocal information, tourist information, accommodation providers also a calendar of events taking place in Llandysul, Pont Tyweli and the surrounding area. The site is bilungual and the language of your choice can be chosen from the pull down menu on the top left of the page.

If you have any event to add to the calendar or wish to add your business or club or society etc to the site, please contact us.

 

More about Llandysul and Pont Tyweli

Nestling on the banks of the river Teifi, Llandysul and Pont Tyweli is a traditional unspoilt small market town.

Built around its ancient church, a large proportion is now quite rightly a conservation area.

Standing on one of the finest fishing rivers in Wales, it is famous for its salmon and sewin (sea trout) as well as for its white water canoeing.

Before the days of electricity, the rushing rivers of the Teifi and its tributaries drove many waterwheels in the area and Llandysul was no exception. Whilst none still operate commercially, several buildings can be recognised as former mills.

Llandysul and Pont Tyweli are ideally situated for exploring the varied and beautiful counties of Ceredigion, Pembrokeshire, Carmarthenshire and the Brecon Beacons. They are almost equidistant from the larger towns of Cardigan, Carmarthen and Lampeter.

Whilst it is an excellent centre for walkers and cyclists, it also has all the major banks and an exciting array of shops.

In other words, it is well worth a visit !

 

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion