English

Carnifal Llandysul & Pont-Tyweli Carnival 2016

27ain Mehefin - 3ydd  o Orffennaf 2016 / 27th June - 3rd July 2016

Carnifal Llandysul a Phont-Tyweli 2016 poster

Carnifal Llandysul & Pont-Tyweli Carnival

 

Contact: Beth Davies 

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 

Carnifal Llandysul & Pont-Tyweli Carnival

Llandysul & Pont-Tyweli Carnival 2012

Mehefin 27ain - Gorffennaf 3ydd 2016 | June 27th - July 3rd 2016


Brenhines y Carnifal / Carnival Queen: Aimee Tattersall
Morwynion / Attendants: Megan Kirkham, Chelsie McNamara, Brooke Davies, Lili Springer
Morwyn Flodau / Flower Girl: Gwenllian Dafydd
Gwas Bach / Page Boy: Harry Steward-Mills


Llywyddion / Presidents: Cyng/Cllr a Mrs Peter a Bethan Evans
Is Lywyddion / Vice Presidents: Mr and Mrs David a Sylvi

Swyddogion / Officials:

Cadeirydd / Chairperson: Meinir Davies - 07800 639193

Ysgrifennydd / Secretary: Beth Davies – 07901 716957

Trysorydd / Treasurer: Menna Davies – 07815 740132

 

Ni fydd Pwyllgor y Carnifal yn gyfrifol am unrhyw hap a damwain i unigolion nac eiddo yn ystod yr wythnos.

The Carnival Committee will not be responsible for any accident or damage caused to individuals or their property during the week.

RHAGLEN O WEITHGAREDDAU

Dydd Llun 27ain Mehefin

5.30yp-6.30yp Helfa Drysor Car, i ddechrau o'r maes parcio. £5. Lluniaeth ar gael o'r Half Moon, Pont-Tyweli.

Dydd Mawrth 28ain Mehefin
7yh  Bingo yng Ngwesty’r Porth.

Dydd Iau 30ain Mehefin
5yp Helfa Drysor i blant £1 yn y parc.

5.30yp Picnic Tedi Ber (dewch a'ch picnic eich hun)
6yh Gemau / Reslo Sumo /  Barceciw.

Dydd Gwener 1af Gorffennaf.

8yh Cwis – 5 mewn tîm. £5 y tîm. Kings Arms.

Dydd Sadwrn 2il  Gorffennaf

Diwrnod Carnifal a Mabolgampau (gweler isod)

Nos Sadwrn - Noson o wisg ffansi yn y pentref.

Dydd Sul 3ydd Gorffennaf

Gymanfa Ganu, £2. Eglwys St Tysul.

PROGRAMME OF EVENTS

Monday 27th June

5.30yp-6.30yp Car Treasure Hunt to commence from the car park. £5.  Refreshments at the Half Moon.

Tuesday 28th June
7pm Bingo in the Porth Hotel.

Thursday 30th June
5pm Children’s Treasure Hunt £1 in the park.
5.30pm Teddy Bears' Picnic (bring your own picnic)
6pm Games / Sumo Wrestling / BBQ

Friday 1st July
8pm Quiz – 5 per team. £5 a team. King's Arms.

Saturday 2nd July
Carnival Day and sports - see below

Saturday Night - Fancy dress night in the village

Sunday 3rd July
Community Singing - £2 in St Tysul's Church

Diwrnod Carnifal a Mabolgampau
Dydd Sadwrn 2il o Orffennaf 2016

Fflotiau i gyrraedd VALLEY SERVICES erbyn 1yp ac mi fydd yr orymdaith yn cychwyn am 1.15yp ac yn mynd o amgylch y pentreff ac i lawr i’r parc.

Bydd yr "Occasional Twist" yn creu modelau balwns ar sgwar Bradford ac yn y parc.

Mi fydd amrywiaeth o stondinau a gweithgareddau i’w cael yn y Parc.

Hefyd cawn gwmni Band Pres Ystrad yn ystod y dydd.

Arwerthiant Cist Car - £5 y car.

 

GWOBRAU 
Fflôt Orau  – 1af/1st £20 and 2il / 2nd £10.

Gwobrau Uniol
Adran A – 5 oed ac iau
Y bachgen orau a’r Ferch orau.

Adran B – 8 mwlydd oed a iau
Y bachgen orau a’r Ferch orau.

Adran C – 9-16 blwydd oed
Y bachgen orau a’r Ferch orau.

Adran D - Plant

Gwisg wedi ei wneud adref.

Adran E –  Oedolion - Agored.

 

Dymuna’r Pwyllgor ddiolch i’r Cyngor Cymuned am y cyfranian ariannol.

Nos Sadwrn, Noson o Wisg Ffansi yn y Pentref.

Carnival Day and Sports
Saturday 2nd July 2016

Floats to arrive in VALLEY SERVICES by 1pm and the procession will leave at 1.15pm and proceed through the village and down to the park.

The Occasional Twist will be entertaining on Bradford Square and the park creating ballon models.

There will be a variety of stalls and activities in the Park.

Ystrad Brass Band will also join us on the day.

Car Boot Sale - £5 per car.
 

PRIZES

Best Float - 1st - £20; 2nd - £10

Group A – 5 years and under

Best Boy and Best Girl.

Group B – 8 years and under
Best Boy and Best Girl.

Group C – 9-16 years
Best Boy and Best Girl.

Group D - Children

Homemade costume

Group D –  Adult - Open.

 

The Committee wish to thank the Community Council for their financial support.

 

Saturday Night, Fancy Dress Night in the Village.

 

Nos Sadwrn, Noson o Wisg Ffansi yn y Pentref.
Saturday Night, Fancy Dress Night in the Village.

 

CROESO / WELCOME

Mae tref Llandysul a'r pentref cyfagos, Pont Tyweli, yn Nyffryn Teifi, a'r ddau fan ymysg y llefydd mwyaf poblogaidd yng Nghymru ar gyfer pysgota a croyw, canwio gwyn a cherdded. Mae Llandysul a Phont Tyweli yn ardal Croeso i Gerddwyr.

 

The Teifi Valley town of Llandysul and the neighbouring village of Pont Tyweli are one of the most favoured localities in Wales both for freshwater angling, white-water canoeing and walking Llandysul and Pont Tyweli are a Walkers are Welcome area.


 

Mae Gwefan Llandysul a Phont Tyweli yn cynnwys, cyfarwyddiadur busnes, rhestr o glybiau a chymdeithasau, gweithgareddau chwaraeon, gwybodaeth leol, gwybodaeth i dwristiaid, darparwyr llety ac hefyd calendr o ddigwyddiadau yn digwydd yn Llandysul, Pont Tyweli a'r ardal gyfagos. Mae'r safle yn ddwyieithog a gellur dewis iaith o'ch dewis gan dynnu i lawr ddewislen ar y chwith uchaf y dudalen.

Os oes gennych unrhyw ddigwyddiad i ychwanegu at y calendr neu os hoffech ychwanegu eich busnes neu glwb neu gymdeithas ac yn y blaen i'r safle, cysylltwch â ni.

The Llandysul and Pont Tyweli website consists of a business directory, a list of clubs and societies, sporting activitieslocal information, tourist information, accommodation providers also a calendar of events taking place in Llandysul, Pont Tyweli and the surrounding area. The site is bilungual and the language of your choice can be chosen from the pull down menu on the top left of the page.

If you have any event to add to the calendar or wish to add your business or club or society etc to the site, please contact us.

 
Banner

Cyngor Sir Ceredigion County Council logo

cynal y cardi a4 eu leader wag rdp4col

Ariannwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

This project has received funding through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf darganfod_discover_ceredigion